Röperli Kroki

RÖPERLİ KROKİ

2009/14 sayılı genelge kapsamında yapılan işlemlerde sadece lisanslı harita kadastro mühendisleri
ve büroları tarafından düzenlenen röperli krokiler kabul edilebilir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesinin 2
nci fıkrası “Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, Kanunla kadastro teknik
hizmetlerini yapmakla yetkilendirilenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6
ncı maddesi (c) fıkrasına göre ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve
büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni

Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.” hükmüne haizdir. Bu kapsamda ilgi
talimatta bahsedilen röperli krokinin belediyesince onaylanması hususu da yürürlükten
kaldırılmıştır.